Mouvement

Nationality: Lao People's Democratic Republic
Country of Residence: Lao People's Democratic Republic

ຂ"ມ$ນກ’ຽວກ*ບແບຣນ : ມ$ເວ/ມ0ອງ ເກ/ດຈາກຄວາມມ*ກຮ*ກໃນແຟຊ;ນແລະການແຕ’ງໂຕ
, ຫລAງໄຫລໃນຄວາມງາມຂອງຜDາແລະຄວາມປານ/ດໃນຂFນຕອນຂອງການຕ*ດຫຍiບ.
ເປ*ນຮDານຕ*ດສ$ດສ/ມJຄAນລາວ ທLຕDອງການຢາກໃຫDຄAນລາວໄດDໃສ’ຊuດສ$ດທLມ/ຄuນສະພາບ
ຢ’າງແທDຈiງ.