DESIGNERS

THE FASHION'S WHO'S WHO

Mouvement

Nationality: Lao People's Democratic Republic
Country of Residence: Lao People's Democratic Republic
ຂ"ມ$ນກ'ຽວກ*ບແບຣນ : ມ$ເວ/ມ0ອງ ເກ/ດຈາກຄວາມມ*ກຮ*ກໃນແຟຊ;ນແລະການແຕ'ງໂຕ , ຫລAງໄຫລໃນຄວາມງາມຂອງຜDາແລະຄວາມປານ/ດໃນຂFນຕອນຂອງການຕ*ດຫຍiບ. ເປ*ນຮDານຕ*ດສ$ດສ/ມJຄAນລາວ ທLຕDອງການຢາກໃຫDຄAນລາວໄດDໃສ'ຊuດສ$ດທLມ/ຄuນສະພາບ ຢ'າງແທDຈiງ.